- xuất bản

Xuất bản tiếp cận với mọi người

Sách là kho tri thức vô giá của nhân loại. Tiếp cận, đọc sách hàng ngày sẽ giúp bồi dưỡng kiến thức, trí tuệ. Bạn có thể tìm thấy những điều tuyệt vời cũng như mọi thứ về thế giới trong kho tri thức khổng lồ này của nhân loại.

Xuất bản sách là công việc tuyệt vời, góp phần làm giàu thêm kho tri thức và truyền tải kiến thức tới mọi tầng lớp. Tuy nhiên, đối với những người khuyết tật, khiếm thị thì làm thế nào để họ được tiếp cận nguồn tri thức này?

Xét trên các khía cạnh,nền xuất bản đã đóng góp một phần lớn trong việc khuyến khích sự bình đẳng qua việc xuất bản ra những cuốn sách giàu tính nhân văn đặc biệt về vấn đề hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên việc hòa nhập đấy không chỉ gói gọn trong nội dung các cuốn sách như xóa bỏ khoảng cách về địa vị, tôn giáo… mà đó còn là việc mọi cá thể đều được tôn trọng và có quyền lợi như nhau.

Vì vậy, hướng đến một nền xuất bản bình đẳng, tiếp cận được với mọi đối tượng, thời gian tới, nền xuất bản cần chú ý đến việc xuất bản ra những cuốn sách mà tất cả mọi đối tượng từ người bình thường đến khuyết tật đều có thể tiếp cận và sử dụng. Các nhà xuất bản cần hướng tới việc bổ sung, xuất bản các cuốn sách được thiết kế đặc biệt cho người khuyết tật, như sách in chữ nổi, sách nói hay văn bản điện tử. Đối tượng của những tác phẩm này chính là người khiếm thị, thị lực kém, khó có khả năng đọc sách…

Nền xuất bản dễ tiếp cận là sự định hướng đầy tính nhân văn, nhân ái, đề cao tính cộng đồng, giúp đỡ, tạo điều kiên cho người khuyết tật được tiếp xúc, hòa nhập với cộng đồng và kho tri thức của nhân loại.

Hy vọng rằng, tại Việt Nam trong thời gian tới, xu hướng xuất bản này sẽ được quan tâm hơn nữa bởi các nhà xuất bản.